Dipercayai

Samsung Voice Recorder

rubystars
12.46MB
Muat Turun
Muat turun 3M - 5M
Versi 21.1.20.29 1 bulan yang lalu

Perihalan bagi Samsung Voice Recorder

Samsung Voice Recorder is designed to provide you an easy and wonderful recording experience with high quality sound, while also offering playback and editing capabilities.
For your everyday needs, we developed a “Voice Memo” recording mode so that you can convert your voice to text (Speech to text).

Available recording modes are:

[STANDARD] It provides pleasantly simple recording interface.
[INTERVIEW] Two microphones located on the top and bottom of your device will be activated to capture you and your interviewer (or interviewee)'s voices, it also displays dual waveform accordingly.
[VOICE MEMO] Records your voice and then convert it to on-screen text, so called STT.

Before starting the record, you may configure
□ Directory path (If external SD-card is available)

During recording,
□ You can reject incoming calls while recording.
□ BOOKMARK the points you want to mark.
□ Background recording is also supported by simply pressing HOME button.

Once saved, these actions below can be performed:
□ Both mini player and full player can be launched from Recordings LIST.
* Built-in sound player supports media controls such as Skip muted, play speed and Repeat mode.
□ Edit: Rename and Delete
□ Share your recordings with your friends via Email, Messages, OneDrive, WhatsApp, etc.

* Not Support S5, Note4 Android-M
** Available recording mode depends on Device Model
*** This is Samsung Device's Preloaded Application which is pre-installed app.

The following permissions are required for the app service. For optional permissions, the default functionality of the service is turned on, but not allowed.

Required permissions
. Microphone: Used for recording function
. Storage: Used to save recorded files

Optional permissions
. Telephone: Used to decline calls received while recording and provide Voice Label function
Samsung perakam suara direka untuk memberikan anda satu pengalaman rakaman mudah dan menarik dengan bunyi berkualiti tinggi, manakala juga menawarkan main balik dan pengeditan keupayaan.
Untuk keperluan harian anda, kami membangunkan mod rakaman "Memo suara" supaya anda boleh menukar suara anda untuk teks (Ucapan kepada teks).
  
Ada mod rakaman adalah:
 
[STANDARD] Ia menyediakan antara muka rakaman gembira mudah.
[WAWANCARA] Dua mikrofon terletak di bahagian atas dan bawah peranti anda akan diaktifkan untuk menangkap anda dan penemuduga anda (atau ditemu duga) suara-suara 's, ia juga memaparkan dua bentuk gelombang sewajarnya.
[VOICE MEMO] Merakam suara anda dan kemudian menukar kepada teks pada skrin, yang dikenali sebagai STT.

Sebelum memulakan rekod, anda boleh mengkonfigurasi
□ jalan Direktori (Jika luaran SD-kad boleh didapati)

Semasa rakaman,
□ Anda boleh menolak panggilan masuk semasa merakam.
□ BOOKMARK mata yang anda ingin tandakan.
□ rakaman Latar belakang juga disokong dengan hanya menekan butang HOME.
 
Setelah disimpan, tindakan ini di bawah boleh dilakukan:
□ Kedua-dua pemain mini dan pemain penuh boleh dilancarkan dari SENARAI Rakaman.
 * Terbina dalam pemain bunyi menyokong kawalan media seperti Langkau disenyapkan, kelajuan permainan dan mod Ulang.
□ Edit: Namakan semula dan Padam
□ Kongsi rakaman anda dengan kawan-kawan anda melalui E-mel, Mesej, OneDrive, WhatsApp, dan lain-lain

* Tidak Sokongan S5, note4 Android-M
** Terdapat mod rakaman bergantung kepada Model Peranti
*** Ini adalah Pramuat Permohonan Samsung Device yang adalah aplikasi pra-dipasang.

Keizinan berikut diperlukan untuk perkhidmatan aplikasi. Untuk kebenaran pilihan, fungsi lalai perkhidmatan dihidupkan, tetapi tidak dibenarkan.

 kebenaran yang diperlukan
 . Mikrofon: digunakan untuk fungsi rakaman
 . Penyimpanan: Digunakan untuk menyimpan fail yang dirakam

 kebenaran pilihan
 . Telefon: Digunakan untuk menolak panggilan yang diterima semasa rakaman dan menyediakan Voice Label fungsi

Lihat lanjut

Penilaian pengguna untuk Samsung Voice Recorder

4.39
56
5
40
4
2
3
12
2
0
1
2

Ulasan tentang Samsung Voice Recorder

Bahasa
Tiada ulasan tentang Samsung Voice Recorder, jadilah yang pertama!

Bendera Samsung Voice Recorder

trusted bendera
Berjalan dengan baik 0
needs licence bendera
Memerlukan lesen 0
fake bendera
Apl tiruan 0
virus bendera
Virus 0
rubystars avatar stor
rubystars Stor 5.51k 1.55M

APK maklumat tentang Samsung Voice Recorder

Versi APK 21.1.20.29
Keserasian Android 7.1+ (Nougat)


Muat turun Samsung Voice Recorder APK
Muat Turun